Menu Zavřeno

Zájmové vzdělávání: Prezentace informací a práce s textem v demokratické společnosti

Správně napsaný a prezentovaný text je nezbytnou součástí informačního procesu na „lince“ poskytovatele a jejího příjemce. Pokud totiž v tomto procesu dojde k nedorozumění či přímo k distorzím je ohroženo správné vnímání informace, byť by byla pravdivá a kvalitní. Poskytovatel informace musí ovládat „umění“ její správné prezentace a i obhajoby. Sebekvalitnější informace, která nenalezne pochopení, odezvu u svého příjemce, je v podstatě informací redundantní. Vše výše uvedené se však netýká pouze informací v reálném čase (viz. Internetové portály – facebook, instagram atd.), ale také, ba právě zejména informací z různých historických období.

 

Základem je správné, efektivní a pravdivé zpracování textu s přihlédnutím na jeho estetickou stránku a dobu vzniku. Velmi důležité je propojení pochopení textu (historického i moderního), druhů písma s obsahovou stránkou, pochopení textu nejen jako nositele informací, ale také jako uměleckého díla vytvořeného soudobou společností s přihlédnutím na politickou situaci a státní uskupení. Uchopení grafické stránky textu s estetickým cítěním jako nástrojem pro zaujetí diváka a posluchače s využitím v reálném životě a snadnějším začleněním se do pracovního kolektivu s cílem získat odpovídající pracovní šanci a odborně provádět zadanou práci.