Menu Zavřeno

Informační média - Rozvoj kritického myšlení v závislosti na druhu dostupných informací, analýza informací, porozumění médiím

Vzdělávací program „Informační média – Rozvoj kritického myšlení v závislosti na druhu dostupných informací, analýza informací, porozumění médiím“ je zaměřen na rozvoj kritického myšlení, schopnosti získávat relevantní informace, rozumět jim a analyzovat je s využitím mezioborových vazeb, a na podporu aktivit vedoucích k aktivnímu osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické).

Cílem výukového programu je napomoci rozvoji schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí, rozvoj kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí ke krizovému chování, osobní rozvoj studentů a kreativní využívání získaných informací. Studenti mají získat kompetence pro bezpečné a tvořivé využívání informací, pro práci s informačními zdroji a vyhledávání v nich, mají se naučit, jak vybírat vhodné informační zdroje a rozeznávat kvalitní informace od informací lživých. Zároveň mají rozvinout své komunikační kompetence, seznámit se se zdroji chyb v komunikaci a naučit se, jak dávat a přijímat zpětnou vazbu ve skupinovém prostředí.

Program je vytvořen jako dokument ve Wordu, jehož součástí jsou odkazy na přílohy ke stažení tvořené připravenými učebními materiály ve formátu PDF: třemi pracovními listy, pracovním sešitem, manuálem (učebnicí) a metodikou pro učitele. Tyto materiály představují samotný podrobně rozpracovaný obsah programu. Program je vytvořen pro oblast společenských věd.

Realizace programu je založena na efektivním propojení teoretické výuky – výukových hodin a přednášek a samostatné práce žáků v hodinách – s prohlubováním a rozšiřováním vědomostí prostřednictvím získávání odborných zkušeností při exkurzi a dílnách. Program je určen pro prezenční studium, pro žáky druhých a třetích ročníků maturitních oborů středních odborných škol a gymnázií nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Spojuje v sobě prvky formálního a neformálního vzdělávání tak, aby byla vytvořena optimální platforma, jež zabezpečí interdisciplinární přístup k efektivní práci s informacemi, a to jak pro pedagogy, tak i pro žáky středních škol.

Základními tematickými bloky programu jsou: 

1) Mluvená řeč jako zdroj předávání a získávání informací. 

2) Člověk a společnost. Člověk a jeho svět. Interpersonální komunikace. 

3) Problémy v interpersonální komunikaci, komunikace v páru, prevence sexuálního násilí a komunikace. 

4) Společenská odpovědnost jako důležitá podmínka fungující demokratické společnosti. 

5) Komunikace, kritika a konflikty v komunikaci, skupinová strategie a komunikace v týmech. 

6) Firemní komunikace a komunikace v týmech. Účelem programu je získání a prohloubení výše uvedených kompetencí žáků souvisejících s bezpečným a tvořivým využíváním informací a rozvojem kritického myšlení.

V programu se uplatňuje kombinace různých výukových metod. Kromě klasických vyučovacích metod, jakými jsou zejména frontální výuka, vyprávění, monologické metody, zápisky do sešitu, se používají rovněž metody aktivizující, diskusní, řízený rozhovor a dialog, a heuristické metody. Součástí výuky je práce s pracovními listy, řešení úkolů z pracovního sešitu a práce s manuálem (učebnicí). Pro příjemce je ke stažení k dispozici podrobná Metodika pro učitele, která je kompletním metodickým materiálem pro práci v rámci všech tematických bloků. Obsahuje metodické pokyny a doporučení pro pedagogické pracovníky a další příjemce programu. V Metodice jsou uvedené – kromě zásad a doporučení pro práci s programem – i metodické pokyny pro práci s učebními materiály: pracovními listy, pracovním sešitem a manuálem, a rovněž praktické rady pro příjemce programu vycházející ze zkušeností z ověřování programu.