Menu Zavřeno

Média a informační bezpečnost pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (neslyšící, osoby se sluchovým postižením): O projektu

Cílem programu je žákům a žákyním středních škol v rámci projektu společného učení a žákům a žákyním středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami (popřípadě žákům posledních ročníků základních škol) rozvinout klíčové kompetence, sebereflexi, a upozornit na rizika manipulace informacemi, rozvinout kritické myšlení dětí, zvýšit schopnosti komunikace, prezentace, empatie a vzájemného pochopení cílových skupin, doplnit a sjednotit znalosti tematiky médií, informací a komunikace, poukázat na praktické problémy vzájemného získávání informací a komunikace mezi intaktními dětmi (osobami) a dětmi (osobami) se sluchovým postižením a neslyšících a rozvinout znalosti a dovednosti v těchto blocích získané na základní škole.


Tento vzdělávací program neslouží jako náhrada výukového materiálu pro jednu vzdělávací oblast. Jedná se o ucelený materiál s hodinovou dotací ve variantě A – 16 hodin pro intaktní žáky a společné učení a Ve variantě B 20 hodin pro zcela neslyšící, pro žáky a žákyně s těžkým sluchovým postižením a uživatele českého znakového jazyka.
Materiál lze použít v různých vzdělávacích oblastech (Člověk a jeho svět, Mediální výchova), případně ve volitelných předmětech či volnočasových aktivitách, které jsou součástí vzdělávání.


V zásadě jde o propojování formálního a neformálního vzdělávání (rozvoj kritického myšlení – vícezdrojový sběr informací – nespoléhat se pouze na předložené informace, nebo materiál k výuce). Poukazuje na nutnost aktivního zapojení mladých lidí do procesů spolurozhodování a spoluúčasti na rozvoji občanské společnosti.


Sami Neslyšící se podíleli na vzniku výukových materiálů, které budou k dispozici v tištěné podobě – s ohledem na využití starých médií např. přepis rozhlasu online, bezpečná knihovna (jakožto nositel ověřených informací a prevence proti mediální manipulaci). Prostor je i pro sebehodnotící odstup žáka – uvedeme jeden příklad: žáci a žákyně si zjistí svou digitální stopu – nalepí si printscreen do pracovního sešitu a za určité období to mohou porovnat. Neslyšící si nemohou zapisovat poznámky – zde je tedy vyhrazen prostor pro vlastní kreativitu, není to v rozporu s moderními technickými prostředky, jen podpora rozvoje vlastní kreativity a sebereflexe.

 
V Metodice jsou pak uvedeny zásady a doporučení pro práci s programem – i metodické pokyny pro práci s učebními materiály: pracovním sešitem se slovníčkem a pracovními listy. Připojili jsme rovněž praktické rady pro příjemce programu vycházející z našich zkušeností při ověřování programu.