Menu Zavřeno

Knihovny jako zdroj primárních informací

Vzdělávací program „Knihovny jako zdroj primárních informací“ se soustřeďuje na vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a její aktivní využívání, podporu rozvoje vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací spojených s užíváním médií. Program je orientován na rozvoj kritického myšlení, schopnosti získávat relevantní informace, rozumět jim a analyzovat je s využitím mezioborových vazeb, a na podporu aktivit vedoucích k aktivnímu osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické).

Cílem výukového programu je napomoci rozvoji schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí, rozvoj kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí ke krizovému chování, osobní rozvoj žáků a kreativní využívání získaných informací. Program je zpracován tak, aby žáci získali kompetence pro bezpečné a tvořivé využívání informací, naučili se pracovat s primárními informačními zdroji, vybírat vhodné informační zdroje, vyhledávat informace v různých databázích, efektivně pracovat s informačními zdroji a databázemi, umět vyhodnocovat kvalitu informací, odlišit kvalitní informace od informací lživých a manipulativních, bezpečně a tvořivě využívat média a osvojit si kritický přístup k mediálním obsahům.

Program je vytvořen jako dokument ve Wordu, jehož součástí jsou odkazy na přílohy ke stažení tvořené připravenými učebními materiály ve formátu PDF: třemi pracovními listy, pracovním sešitem, manuálem (učebnicí) a metodikou pro učitele. Tyto materiály představují samotný podrobně rozpracovaný obsah programu. Program je vytvořen pro oblast společenských věd.

Realizace programu je založena na efektivním propojení teoretické výuky – výukových hodin a přednášek a samostatné práce žáků v hodinách – s prohlubováním a rozšiřováním vědomostí prostřednictvím získávání odborných zkušeností při exkurzích a dílně. Program je určen pro prezenční studium, pro žáky druhých a třetích ročníků maturitních oborů středních odborných škol a gymnázií nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Spojuje v sobě prvky formálního a neformálního vzdělávání tak, aby byla vytvořena optimální platforma, jež zabezpečí interdisciplinární přístup k efektivní práci s informacemi, a to jak pro pedagogy, tak i pro žáky středních škol.

Základními tematické bloky programu jsou: 1) Práce s informacemi, využívání různých databází. 2) Informační zdroje. 3) Práce se statistickými informacemi. 4) Práce s informačními databázemi. 5) Myšlenkové mapy a rychločtení. 6) Informační zdroje a vyhledávání v nich. 7) Manipulace s informacemi, ověřování relevantních zdrojů.

Účelem programu je získání a prohloubení výše uvedených kompetencí žáků souvisejících s bezpečným a tvořivým využíváním informací a rozvojem kritického myšlení. V programu se uplatňuje kombinace různých výukových metod. Kromě klasických vyučovacích metod, jakými jsou zejména frontální výuka, vyprávění, monologické metody, zápisky do sešitu, se používají rovněž metody aktivizující, diskusní, řízený rozhovor a dialog, a heuristické metody.

Pro příjemce programu je ke stažení k dispozici podrobná Metodika pro učitele, která je kompletním metodickým materiálem pro práci v rámci všech tematických bloků. Obsahuje metodické pokyny a doporučení pro pedagogické pracovníky a další příjemce programu. V Metodice jsou uvedené – kromě zásad a doporučení pro práci s programem – i metodické pokyny pro práci s učebními materiály: pracovními listy, pracovním sešitem a manuálem, a rovněž praktické rady pro příjemce programu vycházející ze zkušeností z ověřování programu.